Børvatnet naturreservat

Kartblad, N50: 2029 II Misvær
Areal: 588 daa
Høyde over havet: 50-500 m

Områdebeskrivelse
Børvatn naturreservat ligger ved Børvatn, i den sørlige delen av Bodø kommune. Naturreservatet omfatter ei vest- og sørvestvendt skråning rett øst for vatnet. Berggrunnen er hovedsakelig lettforvitrende kalkspatmarmor med innblanding av granitt.

Den øvre delen av reservatet er ras- og blokkmark, mens det i nedre del er frodig lågurtbjørkeskog med svære marmorblokker. Nede ved vannet er det rester etter gammel slåttemark. Vegetasjonen består av gråor-bjørkeskog med innslag av tysbast, rogn og selje. I de nedre delene er det høgstaudeskog.

Naturfaglige verdier
Naturreservatet omfatter den nest største kjente forekomsten av marisko i Norge.  Det er registrert over 2500 mariskoplanter i området, men det antas at forekomsten kan telle mer enn 4 000 eksemplar. Forekomsten er spesiell ved at de fleste mariskoene vokser i ren ur uten tresjikt. I bjørkeskogen står den rundt og til dels oppå marmorblokkene.

 
Marisko. Foto: Mats G. Nettelbladt 

Andre kravfulle planter som er registrert i området er fjellkveke, bergstarr, finnmarkssiv, fjellmarihand, brudespore, rødflangre, stortveblad, ballblom, tyrihjelm, trollbær, reinrose, skogvikke, krattfiol, tysbast og fjelltistel.

Verneformål
Å bevare den nest største kjente mariskoforekomsten i Norge.

Påvirkning / inngrep
I den nordvestlige delen av området er det to eldre plantefelt med gran. I den nedre delen av reservatet ble det i 1968 plantet 4000 gran.
 
Skjøtsel
Det er utarbeidet en skjøtselsplan for reservatet. Her anbefales det at plantefeltene med gran avvirkes for å hindre utskygging og frøspredning.

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000194

Se også Store Norske:
http://snl.no/marisko 
http://snl.no/.search/marisko/1/6/0/0/1

Kilde:
http://nordland.miljostatus.no/msf_widePage.aspx?m=1489