Ljønesøya naturreservat

Områdebeskrivelse
Ljønesøya er ei middels stor øy beliggende inne i Skjerstadfjorden, rett vest for innløpet til Misværfjorden. Øya er låg, med høyeste punkt 13 m o.h. Mellom øya og fastlandet er det ei grunne, slik at Ljønesøya blir landfast ved fjære sjø. Både øya og selve grunna er utviklet på en serie med endemorener.

Hele øya er skogbevokst, bjørkeskog med mye einer. Tidligere har det blitt tatt ut noe skog til ved for husbruk. Øya er uberørt av tekniske inngrep, foruten ei gammel løe som nå muligens er falt ned. Øya var tidligere brukt som beite for sau og kalver.

Faglig beskrivelse
Dette er den viktigste hekkelokaliteten for sjøfugl inne i Skjerstadfjorden. Øya har en stor bestand av ærfugl. Denne ble i 1988 anslått til ca 250-300 par. Området har også betydning som hekkeområde for en del måker, ender og gjess.

Øya drives fortsatt som eggvær, og det har fra gammelt av vært organisert sanking av egg her. Tidligere ble det årlig sanket ca 800 egg. Det er ikke bygget spesielle hus for ærfugl på øya.

Verneformål
Ivareta den viktigste hekkelokaliteten for ærfugl i Skjerstadfjorden. Hekkelokaliteter av denne størrelsen er sjeldne i de indre fjordstrøk.

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000303