Seinesodden naturreservat

Kartblad N50 : 2029 III
Høyde over havet : 0 - 22 meter
Areal ca 580 dekar, herav ca 190 dekar landareal
 
Områdebeskrivelse
Seinesodden ligger på nordvestspissen av Straumøya ved sørsida av Saltenfjordens munning og inngår som et delområde av et større våtmarkskompleks på øya. Området består av et flatt strandengkompleks med utenforliggende gruntvannsareal. Strandområdet er oppbygd av sand- og grusavsetninger med varierende vegetasjonsdekning og med et stort antall brakkvannsdammer.
 
I fjæresonen inngår flere tangvoller. Lokaliteten grenser i sør inntil militært anlegg og i sørøst inntil et gårdsbruk. Våtmarksområdet er forøvrig godt avskjerma i forhold til kulturlandskapet lenger øst.
 
Verneinteresser
Seinesodden utgjør i ornitologisk sammenheng et sentralt element av Straumøyas våtmarkssystem, med størst betydning som beite- og trekklokalitet. Kombinasjonen av tangvoller, brakkvannstjern og strandenger representerer et særlig godt nærings- og biotoptilbud for bl.a. vadefugl, som artsmessig er den dominerende fuglegruppen i lokaliteten med 28 registrerte arter pr 1984/85. Flertallet av vaderartene har tilhold her bare i trekkperioden, andre nytter disse våtmarkene som beitelokalitet gjennom hele sommerhalvåret, og 9 arter hekker mer eller mindre regelmessig og tallrikt i området. Seinesodden er videre et viktig beiteområde for gressender, med til dels betydelige antall. Området er en av de sikreste gravandlokaliteter i Saltendistriktet, og arten er konstatert hekkende. En kravfull sørlig art som sivhøne er observert. De tilgrensende gruntvannsområdene er viktige biotoper for marine dykkender.
 
Formålet med fredningen
Formålet med fredningen er å bevare et rikt våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig av hensyn til områdets rike fugleliv og den sårbare strandengvegetasjonen.

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000159