Detaljregulering for vannforsyning på Seines

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for vannforsyning på Seines

Detaljreguleringsplan for vannforsyning Gillesvåg - Koddvåg er lagt på høring og offentlig ettersyn.

Frist for uttalelser/merknader til forslaget er 20.april.

Saksdokumentene er lagt ut på Nærmiljøkontoret i Saltstraumen, i Stormen Bibliotek og på servicetorget i Rådhuset.
Dokumentene ligger også her på kommunens hjemmeside:

https://bodo.kommune.no/planprosesser/horing-og-offentlig-ettersyn-detaljregulering-for-vannforsyning-pa-seines 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreføring av kommunal vannledning fra Seivåg til Ersvika¨. Frist for uttalelse er 20.4.3030

Leder Byutvikling har etter delegasjon gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:

Vedtak

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med Plan ID 2019012 på Seines, Straumøya, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget er vist på 5 stk. kart i målestokk 1: 2500 A1, merket Bodø kommune og i bestemmelser og planbeskrivelse datert 14.02.20.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §12-11. jf. §12-10.