Detaljreguleringsplan for vannforsyning Gillesvåg - Koddvåg

Detaljreguleringsplan for vannforsyning Gillesvåg - Koddvåg er lagt på høring og offentlig ettersyn.

Detaljreguleringsplan for vannforsyning på Seines er lagt på høring og offentlig ettersyn.

Frist for uttalelser/merknader til forslaget er 20.april.

Saksdokumentene er lagt ut på Nærmiljøkontoret i Saltstraumen, på Stormen Bibliotek og på servicetorget i Rådhuset.
Dokumentene er også her på kommunens hjemmeside:

https://bodo.kommune.no/planprosesser/horing-og-offentlig-ettersyn-detaljregulering-for-vannforsyning-gillesvag-koddvag?fbclid=IwAR3hYDMqJiEWyp6xF_hT5MwNPsJfuA7JMVSAlu05ZaGCgs-Vlk5nMlkBPAA

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kommunal vannledning i sjø fra Marvoll vannbehandlingsanlegg, frem til Gillesvåg og Koddvåg. Fist for uttalelser er 20.4.2020

Leder Byutvikling har etter delegasjon gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 

Vedtak
Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med Plan ID 2019011 på Gillesvåg - Koddvåg, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Planforslaget er vist på 4 stk. kart i målestokk 1: 2500 A1, merket Bodø kommune og i bestemmelser og planbeskrivelse datert 14.02.20. 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §12-11. jf. §12-10.