Sundstraumlian naturreservat

Kartblad N50: 2029 III
Høyde over havet: 0 - 162 m
Areal: ca 1.275 daa

Beliggenhet og naturgrunnlag
Ligger på Straumøya, på nordsiden av Sundstraumen, like vest for Sundstraumbrua på Rv. 813 -Kystriksveien. Berggrunnen består av kalkspatmarmor. Kalkfuruskogen utgjør et særpreget/karateristisk landskaps-element på begge sider av Indre Sundan / Sundstraum-området.

Verneinteresser
Lokaliteten fremstår som en av de største gjenværende utforminger av lite påvirket kalkfuruskog av "Salten-type". Forekomsten har en lengde på ca 5 km. Lokaliteten er viktig for å sikre gradienten kyst-innland blandt kalkfuruskogene i Salten.
Feltskiktet er artsrikt med både alpine og mer sørlige plantearter. Innslag av bjørk, osp, rogn og nyperoser. Et særtrekk ved denne lokaliteten er den store forekomsten av einer.

Verneformål
Formålet med fredningen er å bevare en variert furu- og blandingsskog med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området:

  •  en av de største gjenværende utforminger av lite påvirket kalkfuruskog av "Salten-type"
  •  har stor artsrikdom og botaniske interesser knyttet til kalkrik grunn.

Påvirkning og inngrep
Mot nord avgrenses lokalitetens østre halvdel hovedsaklig mot kombinert lysløype/skogsvei. Mot øst grenser den til et område ved Sundstraumbrua som er delvis hogd og tilplantet med gran. Lokaliteten er relativt lite berørt av naturinngrep, men den hogstpåvirkning som finnes fra tidligere er i de østlige høyestliggende og lettest tilgjengelige deler. Det ligger ei hytte ved sjøen 200-250 m vest for Tjuvskaret. Noe av den østlige del av reservatet benyttes til storfebeite.

Tittel: Sundstraumlian naturreservat. Foto: Hilde Ely-Astrup.
Fotograf/Forfatter: Hilde Ely-Astrup

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000196