Leder Byutvikling har etter delegasjon gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:

Vedtak

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med Plan ID 2019012 på Seines, Straumøya, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget er vist på 5 stk. kart i målestokk 1: 2500 A1, merket Bodø kommune og i bestemmelser og planbeskrivelse datert 14.02.20.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §12-11. jf. §12-10.