Leder Byutvikling har etter delegasjon gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 

Vedtak
Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med Plan ID 2019011 på Gillesvåg - Koddvåg, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Planforslaget er vist på 4 stk. kart i målestokk 1: 2500 A1, merket Bodø kommune og i bestemmelser og planbeskrivelse datert 14.02.20. 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §12-11. jf. §12-10.