Skånland naturreservat

Kartblad M711: 2029 III
UTM-koordinater: VQ, øst 708-747, nord 497-522
Kartblad ØK: viktigste blad ikke kartlagt, forøvrig DV 214-5-4 og DW 214-5-3
Vernekategori: svært verneverdig typeområde (***)
Høyde over havet: 0 - 573 m
Areal: ca. 6.700 dekar
Berørte eiendommer: gnr./bnr.: 111/1, 111/6, 111/31 og 112/1

Beliggenhet og naturgrunnlag
Beliggenhet på østsiden av Beiarkjeften, i ytre del av Saltenfjorden. Kystfuruskogen ligger hovedsaklig på et strandflatelandskap i høydeintervall ca 20 - 40 m.o.h., men går stedvis ned til sjøen. Furuskogen strekker seg et stykke oppover i liene mot sør og øst, med gradvis overgang til bjørkeskog. Betydelig innslag av stor osp, dessuten finnes einer, gråor, hegg og rogn.
 
Berggrunnen er hovedsaklig kalkspatmarmor, men med innslag av kalksilikatskifer i nordvest og øst, samt små partier granitt og kvartsitt. Betydelige overliggende løsmasser gjør at vegetasjonen i store deler av området ikke er så rik som berggrunnen skulle tilsi.

Verneinteresser
Kystfuruskog, overveiende gråmose-lavfuruskog og røsslyng-blokkebærfuruskog. Langs bekker og fuktige drag finnes også lågurtutforming, forsumpet furuskog og sporadiske innslag av småbregnetype. Tilliggende bjørkeskog er vesentlig blåbær-bjørkeskog, småbregne-bjørkeskog og lågurt-bjørkeskog.
 
På vindtransporterte finsandsedimenter (eoliske) på strand-flaten finnes krekling-tyttebær-furuskog. Meget variert floristisk sammensetning med store kontraster. Lokalitet av betydelig størrelse til å være kystfuruskog.
 
Morfologisk har furua her typisk kortvokst stamme og bred krone, ofte med stor grensetting helt til bakken. Aldersbestemmelse av en del individer av furu gav aldre mellom 185 og 385 år. Kystfuruskogen på Skånland er en av de best bevarte skoger av denne type ved sjøen nord for Saltfjellet.

Verneformål
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området har en typisk og lite påvirket kystfuruskog med tilhørende vegetasjonstyper.

Påvirkning / inngrep
En kraftlinje går gjennom deler av området. Spor etter betydelig plukkhogst for lang tid tilbake.Deler av den lavestliggende skogen brukes til storfebeite og er noe beitepåvirket.

Tittel: Kystfuruskog i Skånland naturreservat. Foto: Ingvild Gabrielsen.
Fotograf/Forfatter: Ingvild Gabrielsen

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000193