Om fiske

Ferskvannsfiske

Regler for fritidsfiske i Norge

«Kysten er din» er et informasjonshefte for fritidsfiskere om regler for fiske i sjø.

Fiskeridirektoratet distribuerer i 2012 om lag 70.000 eksemplarer av denne brosjyren til fritidsfiskere, turistkontor, butikker som selger fiskeredskap, lensmannskontor med flere.

Vi anbefaler Fiskeridirektoratets nettsider om fritidsfiske, og de finner du her: https://www.fiskeridir.no/Turistfiske/App-for-turistfiske

Fiskeridirektoratet har også gitt ut en gratis app til telefon og nettbrett. Denne kan du lese mer om her: http://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/App-om-fritidsfiske

Vi forsøker her å gjengi de mest relevante opplysningene fra brosjyren.

Tillatte redskap

I fritidsfiske kan disse redskapene brukes:

 • håndsnøre, fiskestang og liknende håndredskap
 • én maskindrevet jukse eller dorg
 • ...

Begrensninger

Redskapsbegrensningene gjelder for alt fiske som foregår fra land eller fra fartøy som ikke er i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.

 • Det kan ikke brukes flere redskap enn angitt fra ett enkelt fartøy, uavhengig av hvor mange personer som fisker med fartøyet.
 • ...
 • Det er ikke tillatt å bruke levende dyr eller fisk til agn.
 • Utenlandske turister eller personer som ikke har fast opphold i Norge, kan kun fiske med håndredskap. Fangsten kan ikke omsettes.

Fiske etter utvalgte arter


Torsk
 • Minstemål for torsk er 44 cm nord for 62° N
 • Fritidsfiskere kan maksimalt fiske 1000 kg torsk (hel fisk) for salg per kalenderår.
 • ...
Laks
 • Fritidsfiskere kan fiske i sjøen etter laks med stang og håndsnøre hele året, og de trenger ikke betale avgift for å fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye.
 • Det er ikke tillatt å bruke mer enn to snører eller stenger per båt.
 • Alle bundne, faststående redskap som brukes til fangst av laksefisk skal være merket med et nummer som du får tildelt av fylkesmannen i fylket der du fisker.
 • ...

Fiske i vann og vassdrag, og fiske etter laks og sjøørret i sjø, administreres av miljøvernmyndighetene. Nærmere informasjon får du ved å henvende deg til Fylkesmannens miljøvernavdeling i det aktuelle fylket eller til Direktoratet for naturforvaltning.

Minstemål

Det er fastsatt minstemål for en rekke fiskeslag og skalldyr. Det betyr at dersom du får en fisk som er under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapet og slippe den ut i sjøen igjen. Hvis fisken er død eller ikke levedyktig kan du ta den med hjem og spise den.

 • Kveite 80 cm
 • Breiflabb i garnfiske 60 cm
 • Torsk 44 cm
 • Hyse 40 cm
 • Hvitting 32 cm
 • Uer 32 cm
 • Hummer 25 cm
 • Krabbe 13 cm
 • Stort kamskjell 10 cm

Makrell og sei unntatt

Makrell som fiskes med krok eller garn og sei til egen husholdning/eget agnforbruk er unntatt reglene for minstemål. Det er heller ikke minstemål på lange, lyr og steinbit.

Småfisk skal slippes ut i sjøen igjen

Dersom du skulle få en fisk som er under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og slippe den ut i sjøen igjen. Dersom fisken er død eller tydelig ikke levedyktig kan du spise den.
Unntak fra denne regelen: Kveite under minstemål skal slippes ut i sjøen selv om den ikke er levedyktig.

Målrettet fangst av fisk under minstemålet vil kunne straffes, men poenget er ikke å straffe folk. Poenget er å bidra til at folk flest fisker etter stor og voksen fisk, i stedenfor småfisk. Den innsatsen håper vi at alle er med på.

Omsetning

Salg av egenfisket fangst

Fritidsfiskere kan omsette fangsten sin, men med visse begrensninger:

 • Fritidsfiskere kan maksimalt fiske 1000 kg torsk (hel fisk) for omsetning per kalenderår. Dersom flere personer fisker fra samme fartøy, kan det maksimalt omsettes 1000 kg torsk tatt med dette fartøyet per kalenderår.
 • En person eller et foretak kan ikke omsette fangst for mer enn kr 50 000 per kalenderår. Dersom flere personer eller foretak fisker fra samme fartøy, kan det til sammen ikke omsettes for mer enn kr 50 000 av fangst tatt med dette fartøyet per kalenderår. Grensen gjelder altså både per person/foretak og per fartøy.
 • Omsetningen skal alltid skje gjennom et fiskesalgslag eller godkjent kjøper. Fiskeridirektoratet har oversikt over hvem som er registrert som godkjente kjøpere av fisk.
 • Dersom fiskerimyndighetene har fastsatt fiskestopp for yrkesfiskerne, kan heller ikke fritidsfiskere fiske for omsetning. Da må fisket begrenses til egen husholdning.

Utførselskvote
 • Som fritidsfisker eller turistfisker kan du føre 10 kg fisk eller fiske-varer per person ut av landet, inkludert bearbeidede produkter som fiskefilet og lignende. 
 • Dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevaren er fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter, jf. forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om turistfiskevirksomheter, er det tillatt å føre ut 20 kg. 
 • Ferskvannsfisk, laks, ørret og røye omfattes ikke av utførselskvoten.
 • Fisk som turister kjøper direkte fra yrkesfiskere er unntatt utførselsbegrensningen på 10 kg.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-07-05-1142


Sjøfuglreservat


Det er opprettet en rekke sjøfuglreservat og fredningsområder langs kysten. Disse er merket med skilt. Formålet er først og fremst å sikre sjøfuglene ro i hekketiden.

I hekketiden er det forbudt å ferdes på land i sjøfuglreservatene. Det er også i mange tilfeller ferdselsforbud i et område på sjøen i en avstand av 50 m fra land. Tidsrommet for ferdselsforbudet kan variere mellom ulike områder.

Opplysninger om ferdselsforbud og andre bestemmelser om ferdsel og friluftsliv som gjelder for sjøfuglreservatene kan du få ved å henvende deg til kommunen, fylkesmannen eller Direktoratet for naturforvaltning.

Sikkerhet

 • Bruk alltid redningsvest.
 • Ikke stå i båten, og plasser deg slik at den er godt balansert.
 • Vær ikke flere i båten enn den er godkjent for.
 • Hold deg ved båten dersom du faller i sjøen.
 • Dersom du skal redde en som har falt over bord, ta vedkommende opp bak i båten.
 • Ring 113 dersom det skjer en ulykke.