Naturreservater

I området rundt Saltstraumen er det hele sju naturreservater om vi tar med Ljønesøya.

Det vil jo si at en forsøker å ivareta deler av naturen som ellers kanskje ville blitt borte.

Du kan lese mer om miljøstatus Nordland her: http://nordland.miljostatus.no/msf_BlankSide.aspx?m=6

Ved å velge i undermenyen til venstre kan du lese mer om hva en primært forsøker å ivareta med naturreservatene.

Ansvarlig for oppsyn med de navnte reservater er:
Geir Håkon Olsen
Statens Naturoppsyn Bodø
Jernbaneveien 100
8006 Bodø
Tlf. 900 61 033

Naturreservater

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for , utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/norges-verneomrader/