Straumøya naturreservat

Kartblad N50 : 2029 III
Høyde over havet : ca 9 - 225 meter
Areal : ca 4.470 daa, herav ca 3.890 daa landareal og ca 580 daa vannareal

Områdebeskrivelse
Reservatet ligger på Straumøya, på sørsida av Saltenfjordens munning, og omfatter et myrdominert landskap mellom Seines og Seivåg, i et dalføre langs den midtre del av øya. Myrarealene er oppdelt av bergknauser og grunnlendt mark og i alt 5 vatn. Seinesvatnet i vest er grunt med botn av marine sedimenter og rikt utvikla vannvegetasjon, særlig i den vestre delen. Myra som omgir vatnet grenser i vest mot gårdene og bebyggelsen på Seines. Nordøst for Seinesvatnet krysses området av en kraftlinje. Langvatnet i den midtre del ligger godt avskjerma fra bebyggelsen mellom to åsrygger, og omgis av myrområder med spredte innslag av kortvokst furu. Grunne sivbevokste våtmarker er hovedsakelig konsentrert til vatnets østre del. Middagsvatnet på høydedraget mellom Langvatnet og Seivåg omgis av myr og grunnlendt mark med fjell i dagen. Husvatnet og Dugurdsvatnet har rikt utvikla sivområder. Vatna grenser inntil dyrka mark i nord og øst. Der er også noen plantinger med gran.

Verneinteresser
Ornitologisk fungerer de ulike vatna og myrområdene innen verneforslaget som et system sammen med bl.a. Seinesodden naturreservat. Seinesvatnet er en uvanlig rik og produktiv våtmarkslokalitet og representerer det ornitologiske viktigste delområdet. Vatnet har en av de tetteste stokkand-bestandene i fylket med inntil 30 hekkende par. Foruten hekkefunksjonen for gressender og horndykker, er Seinesvatnet en sentral beite- og trekkbiotop både under mytetrekk og høst/ vår-trekk. De andre vatna i området har en mer ordinær hekkefunksjon, men er viktige element i Straumøya som trekksystem, særlig under sangsvanenes vårtrekk. Brushane, storspove og enkeltbekkasin er karakterarter på myrområdene. Artsoversikten i våtmarksområdet omfattet pr 1984/85 ca 50 registrerte våtmarksfuglearter. De myrbotaniske verneinteressene i området er store. Myrområdene ble i Utkast til verneplan for myrer i Norland vurdert som særlig verneverdige i landsdelssamnienheng. Både Seinesvatnet, Husvatnet og Dugurdsvatnet har, trass i sur humuspåvirkning fra omliggende myrer (humussjø), et høgt nærings- og kalkinnhold. Dette er en sjelden innsjøtype som gir området stor limnologisk verneverdi.

Formålet med fredningen
Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med stor regional verneverdi, særlig på grunn av områdets ornitologiske, myrbotaniske og limnologiske betydning, og dets funksjoner som trekk- og hekkeområde for fugl.

Tittel: Husvatnet, vest i Straumøya naturreservat. Foto: Ansgar Aandahl.
Fotograf/Forfatter:

Ansgar Aandahl

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000160